මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම

galigamuwe-gnanadeepa-thero

මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම

 

Share Button

ez Link

චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය
Saturday, November 21
Ven Mankadawala Sudassana Thero
Saturday, November 21
තුන්ලොව සෙත සැලසූ උතුම් බුද්ධත්වය
Saturday, November 21
භාවනාව ගිහි ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද
Saturday, November 21
Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero
Saturday, November 21
මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම
Saturday, November 21
වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට
Saturday, November 21
මුදිතා උපේක්කා භාවනා
Saturday, November 21
සල්ලේක සුත්‍රය
Saturday, November 21
Ven Nauyane Ariyadhamma Thero
Saturday, November 21
චතුරාර්‍ය සත්‍ය සහ පටිච්චසමුප්පාදය
Saturday, November 21
Ven Mankadawala Sudassana Thero
Saturday, November 21
තුන්ලොව සෙත සැලසූ උතුම් බුද්ධත්වය
Saturday, November 21
භාවනාව ගිහි ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද
Saturday, November 21
Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero
Saturday, November 21
මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට පැතීම
Saturday, November 21
වීකෘති සංඥාවෙන් සියල්ල දකින විට
Saturday, November 21
මුදිතා උපේක්කා භාවනා
Saturday, November 21
සල්ලේක සුත්‍රය
Saturday, November 21
Ven Nauyane Ariyadhamma Thero
Saturday, November 21